Как да си поставим цели в бизнеса, които да ни доведат до резултати - SMART цели

Как да си поставим цели в бизнеса, които да ни доведат до резултати – SMART цели

 

Развитието на един бизнес не би трябвало да е резултат от спонтанни решения, хаотични действия и необмислени ходове.

За да е успешен един бизнес, ние трябва да си поставим ясни цели и да следваме стъпките по тях, докато това не ни доведе до удоволетворителни резултати.

Цел и мисия на бизнеса

 

Зад всеки проспериращ бизнес неизменно стоят ясно поставени цели и мисия, които се следват и отстояват неотклонно във всеки един момент ако искаме да бъдем успешни.

Всяка една компания, точно както и човек, преминава през различни етапи в своето развитие. Всеки от етапите от своя страна е белязан от конкретни цели, които водят към развитие, както и различни рискове, водещи до спадове или до застой.

Една мисия сама по себе си трябва да бъде специфична, уникална и да отличава всяка компания от конкуренцията, като в същото време да носи в себе си ясно очертани цели и стратегия.

Мисията в бизнеса показва ясно изразено становище и дава представа за визията, възгледите, ценностите и ориентирите, които най-добре характеризират този бизнес. Тя е тясно свързана и с това към кой точно сектор се числи бизнеса, доколко е насочен той към потребителя и какви негови потребности задоволява.

Целите на бизнеса от своя страна трябва да бъдат преди всичко конкретни и реалистични.

Консултантът по стратегическо планиране Бърнард Мар казва: „В бизнес терминологията – целта е местоназначението, което компанията се опитва да достигне… Целите не ни сочат просто към какво се стремим – те ни дават възможност да измерим с колко не успяваме да ги постигнем при провал и количеството работа, която трябва да свършим, за да се класираме на финалната права“.

Всеки бизнес се нуждае от конкретни цели, за да върви напред, като в същото време те служат и за това във всеки един момент предприемачът да може ясно да прецени дали върви напред или е в застой.

Популярният бизнес гуру У. Клемънт Стоун призовава: „Цели се в Луната. Ако пропуснеш, може да уцелиш поне звезда“ и тази фраза много ясно формулира нуждата от цели за всяка фирма или личност, за да преуспее.

Създаване на бизнес цел

 

За да просперираме в професионален план, е необходимо да си поставяме високи цели, без значение дали става дума за бизнес, личност, здраве и т.н.

Създаването на ясни бизнес цели е от особено важност за развитието, конкурентноспособността и успеха на всеки бизнес.

Въпреки тази кристално ясна максима, не са рядкост предприемачи и хора, които не намират за нужно да набележат целите си. Мнозина пък си поставят цел и… приключват с процеса на планирането си дотам, без ясен постоянен фокус върху нея.

Специалистите твърдят, че от изключителна важност за бизнеса е целите му да бъдат формулирани писмено, да изготвиш бизнесплан и да запазиш фокуса си върху тях ежедневно до постигане на целите си..

За да е успешен бизнеса ни, нашите цели трябва да са пред очите ни непрестанно, за да имаме ежедневен визуален контакт с тях, да си ги припомняме, осъвременяваме, анализираме и преценяваме резултатите.

В същото време много е важна самоорганизацията и управлението на нашето време чрез добра система на работа, даваща резултати и чрез добра организация на дейностите ни, разделяща и степенуваща по важност важните и спешните задачи.

Определяйки целите пред себе си, бизнесът непременно трябва да определи и своите ценности, така че целите да са мотивиращи и важни за него, което определя и прогреса по постигането им. Само така може да печелите повече пари, да привличате повече потребители и да работите по-малко, но и по-ефективно.

Не забравяйте, не отлагайте и не неглижирайте целите си и следвайте ясна система, дългосрочна визия за развитие и добре структуриран бизнес план за постигането им.

Мотивационният лектор Браян Трейси казва: „Няма значение кой си и от къде идваш. Това, което има значение, е къде искаш да отидеш“.

За тази цел бизнесът трябва да планира своите цели по такъв начин, че да ги постигне. Да си поставя реални цели и реалистични крайни срокове и да работи ежедневно по тях.

Доброто планиране, правилното разчитане на ресурсите и силите на компанията са също от основно значение за крайния успех.

Бизнес план

 

Добрият бизнес план и ясната стратегия сами по себе си вече са добра гаранция за успех на всяка начинание.

Един бизнес план не представлява единствено описание на бизнес идеите, материалните, човешките и времевите ресурси на компанията, нужни за неговата реализация, а и личното ни обещание към самите себе си, бизнеса ни и живота ни като цяло, какви са нашите мисия и цел за идните години.

С добър бизнес план и ноу-хау вие имате още един способ да привлечете към себе си, идеите си и бизнеса си съмишленици, партньори и клиенти.

Като инструмент той ни служи предимно да превърнем своите цели в конкретни задачи и да ги постигнем, реализирайки успех, както и като перфектно структурирана изходна позиция за постигането на своите цели.

Бизнес планът конкретизира нашата стратегия, излага подробен график със задължения, крайни срокове и изисквания към изпълнението на задачите ни, стратегическо планиране на дейността ни, запазване на фокуса ни върху основното.

Няма конкретни модели за това как да бъде структуриран един ефективен бизнес план, защото всеки тип бизнес има различни нужди и възможности. Все пак ако имате конкретни идеи, цели, мисия и стратегия, бизнес планът ви трябва да отрази всичко това, за да е успешен.

Преди всичко трябва да запишете идеите си, да разгледате техните различни аспекти, да планирате реализацията им стъпка по стъпка, да набележите целите си, да прецените ресурсите и времето си, да оформите концепцията си, да си поставите конкретни срокове.

Вземете ли категорично решение да стартирате собствен бизнес, имате ли добра бизнес идея и добър бизнес план, свързан с нея, развитието на бизнеса ви е само въпрос на време и желание.

SMART цел

 

SMART целите са перфектен инструмент за планирането и организирането на действията ни.

Думата SMART всъщност представлява абревиатура, съставено от 5 думи или 5  критерия, които ни позволяват най-добре да оценим своя или своя живот като цяло.

Прието е да се мисли, че поставяйки си своите краткосрочни и дългосрочни цели, трябва да се съобразим – всичките 5 критерия на този популярен по цял свят метод.

Има вариации върху абревиатурата SMART, но може би най-популярната е тази, която се използва масово в управление на проекти и в мениджмънта, според която основните принципи са формулирани така:

  1. Specific (конкретна);
  2. Measurable (измерима) ;
  3. Attainable (достижима);
  4. Relevant (свързана с целите на компанията, уместна);
  5. Time-based (определена във времето);

Формулирането на възможно най-разумните и практични цели и анализът на вече съществуващите цели, по които работим – това са основните задачи на инструмента, наречен SMART, без който не може да се развива успешно нито един истински бизнес днес.

Специалистите са единодушни за това, че поставените от нас SMART цели не трябва да са лесни за постигане. Реалистичните цели, постижимите цели, специфичните и измеримите цели – това е работещата формула, по която един предприемач може да развие възможно най-успешно своя бизнес.

Целите трябва да са значими и трудни, да представляват предизвикателство за всеки мениджър или екип, да ангажират максимално потенциала, знанията и уменията на всеки един служител на компанията и така тяхното постигане ще донесе освен печалби, но и дълбока удоволетвореност за всички.

От десетилетия много и на различни нива по цял свят се спори се кой точно е автор на тази популярна бизнес концепция и какъв точно е нейният произход, така че да се използва толкова успешно и до днес навсякъде по света.

Все пак е известно, че още през 50-те години на миналия век класификации, подобни на SMART, е използвал в лекциите и книгите си американският социален еколог и автор на книги по бизнес мениджмънт и по теорията на управлението Питър Дракър.

През 60-те години този термин вече е масово възприет и от светила като милионера и световно известен мотиватор Пол Майер, а през 80-те – и от специалисти като Джордж Доран.

Днес методът за определяне на SMART цели се използва широко и то повече от успешно за нуждите на бизнеса, както и в бизнес университети по цял свят.

Както добре отбелязва мотивационният лектор Джак Канфийлд, “Неясните цели произвеждат неясни резултати”.

Точно по тази причина методът SMART за определяне на цели от години е незаменим инструмент за всеки успешен бизнес и за всяка перспективна кариера!

 

Примери за SMART цели

 

“Ще достигна до ниво “директор” с 3000 точки и ще постигна това в период от 6 месеца!”

Защо тази цел е SMART?!

Конкретна – в момента съм лидер с 1000 точки и целта ми е да стана директор с 3000 точки. Имам конкретна цел, която ще гоня!

Измерима – мога да измеря кога целта е достигната и кога не е. За тази цел има точкова система и нива. Когато те бъдат достигнати, аз ще знам, че съм достигнал целта си.

Достижима – щом някой друг е достигнал това, значи и аз мога.  Пример за недостижима цел би била да стана собственик на млм компанията!

Отговаряща на целите на компанията – всеки в компанията иска аз да достигна до нова ниво, защото когато аз печеля, печелят всички.

Определена във времето – аз искам да постигна това за период от 6 месеца! Имам определен срок за който трябва да изпълня целта си.

“Трябва да измина 440км. за да достигна до Варна за да мога да присъствам на конференцията.”

Защо тази цел е SMART?!

Конкретна – целта е да се достигне до Варна.

Измерима – трябва да измина 440км. и да достигна до Варна

Достижима – има много начини, по които може да се достигне до Варна за 5 часа.

Отговаряща на целите на компанията (уместна) – целта е уместна, защото е важно да се присъства на предстоящата конференция.

Определена във времето – целта трябва да се достигне за 5 часа.

 

Надявам се, че и този път ти научи нещо ново и аз успях да ти помогна по някакъв начин, защото моето желание, както винаги е вие да станете професионалисти в мрежовият маркетинг, тъй  като е доказано, че нашият бизнес предоставя възможност за един по добър живот на обикновения човек, като нас самите.

Чао и до следващият път!


ВАШЕТО МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСА

РАБОТИ С МЕН

Моята цел не е просто да те запиша в бизнеса, а да те доведа до реални резултати!